Monopropylenglykol MPG technický Objem 1000ml

Cena
68 Kč
56,20 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
ks
Kód zboží:
30101

Produkt není klasifikován jako nebezpečný.

Určeno pro použití v: 

Chemická výroba, Průmyslové rozpouštědlo, Teplonosná média a chladící směsi, Hydraulické kapaliny, Použití v

čistících prostředcích, Formulace směsí, přebalování, Laboratorní činidlo

 BL monopropylenglykol MPG.pdf


Pokyny pro první pomoc

 Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a

poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při vdechnutí

Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte pacientovi dostatečný přívod vzduchu a případně podávejte kyslík.

V případě přetrvajících obtíží vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží

Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Pokud

nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. V případě přetrvajících obtíží

vyhledejte lékaře. Kontaminované oděvy je nutné před opětovným použitím vyprat.

Při zasažení očí

Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu mírným proudem

pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V případě

přetrvajících obtíží vyhledejte lékaře.

Při požití

Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. K pití poskytnout dostatek vody a nechat vypít po malých doušcích

(efekt zředění). Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Lékařské ošetření nutné.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí

Výpary ze zahřátého materiálu nebo mlha mohou způsobit podráždění dýchacího systému a jiné potíže.

Při styku s kůží

Pokožkou se vstřebává málo. Při dlouhodobém nebo opakovaném působení může vyvolat zarudnutí kůže, vysychání

pokožky a její následné popraskání.

Při zasažení očí

Může vyvolat lehké přechodné (dočasné) podráždění očí. Poškození rohovky je nepravděpodobné. Mlha může vyvolat

podráždění očí.

Při požití

Při požití vysokých dávek (několik gramů) vyvolává nevolnost, bolesti břicha.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Objem 1000 ml